Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Δημοτικές Εκλογές – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση…Ποια είναι η επόμενη μέρα


Στο πνεύμα των ημερών, αλλά πάντα πιστός και ρομαντικός στο όραμα μιας παιδείας ουσιαστικής, δωρεάν, δημόσιας η οποία επιτέλους θα πάψει απλά να αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, σκέφτηκα να ψάξω λίγο το τι θα συμβεί ή μάλλον το τι ιδανικά θα μπορούσε να συμβεί την «επαύριον» των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σχετικά με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Δήμοι και οι νέοι Δημοτικοί άρχοντες.


Τα τελευταία 15 χρόνια είναι γεγονός ότι αρκετοί δήμοι έχουν προσπαθήσει , υλοποίησαν και υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο και σε δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου (π.χ ζωγραφική, χορός, τοπική ιστορία κ.α). Σε ορισμένες των περιπτώσεων η φιλοδοξία έφθανε στο σημείο τα προγράμματα αυτά να αποκαλούνται «Δημοτικό Πανεπιστήμιο», το οποίο βέβαια «έκλεινε» τις πύλες του όταν στέρευε η χρηματοδότηση από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις όποιες άλλες πηγές.


Φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν σημαντικές υποδομές, π.χ εξοπλισμένα κα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, όμως απουσίαζε η συνολική μακροπρόθεσμη στρατηγική, με συνέπεια και συνέχεια, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για τους δημότες.

Η ψήφιση όμως του νόμου 3879/2010 για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να δώσει τα εργαλεία στους Δήμους για να παίξουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της δια βίου μάθησης.

 ( O Νόμος 3879/2010 για τη Δια Βίου Μάθηση)

Τα βασικά αυτά εργαλεία ή αν θέλετε οι άξονες που ενεργοποιούν πλέον τους Δήμους είναι οι εξής:

(α) Ανάπτυξη Τοπικού –Δημοτικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος θα καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης θα περιλαμβάνει κυρίως επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:

α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία,

β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και

γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.

(β) Αυξημένες Αρμοδιότητες και Δυνατότητες

Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου.Ο Δήμος εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης,

β) η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, και

γ) η εφαρμογή προγραμμάτων των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να μεταβιβάζονται στους Δήμους αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των φορέων διοίκησης της δια βίου μάθησης των περιπτώσεων δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εφόσον εξυπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα τοπικές ανάγκες και δεν αφορούν θέματα άσκησης γενικής κρατικής πολιτικής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων οικονομικών πόρων για την άσκησή τους.

(γ) Δημιουργία Μητρώου Φορέων Άτυπης Μάθησης

Οι Δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν προς όφελος της πόλης τους λεγόμενους άτυπους φορείς μάθησης. Ως φορείς άτυπης μάθησης θα θεωρούνται οι φορείς κάθε μορφής που θα λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, εφόσον αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Οι φορείς άτυπης μάθησης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα (ή δημόσιοι φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

β) φορείς του κοινωνικού τομέα (ή κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων και γ) φορείς του ιδιωτικού τομέα (ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε νομική μορφή.

γ) Στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην πνευματική ανάπτυξή τους.

Για την εγγραφή του στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας θα υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο στον οποίο έχει την έδρα του, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, πράξη έγκρισης καταστατικού, σκοπός, εταίροι ή μέλη, διοίκηση) και επισυνάπτει συνοπτικά στοιχεία για την προηγούμενη και την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά του και σημείωμα που τεκμηριώνει ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη δια βίου μάθηση. Η αίτηση αυτή θα αξιολογείται και εγκρίνεται από Επιτροπή που συνιστά ο Δήμος και τα στοιχεία της εγκριτικής απόφασης καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο.Στο τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, μπορεί να εντάσσονται και δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενες οικονομικά ή επιστημονικά ή διοικητικά από το Δήμο, των δημόσιων, των κοινωνικών και των ιδιωτικών φορέων, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητες στην περιφέρεια του Δήμου και θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου.

Η επόμενη μέρα λοιπόν απαιτεί συντονισμένες κινήσεις και όραμα σε πολλά επίπεδα. Παράλληλα με τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων στα οποία όλοι οι δήμαρχοι αναφέρονται, η παιδεία και ο πολιτισμός θα πρέπει να γίνει εφαλτήριο ανασυγκρότησης. Ο Δήμαρχος «παρευρίσκομαι και χαιρετίζω » ανήκει στο παρελθόν.
Aπο: kbourletidis.blogspot.com

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Σεισμογράφος και ΕΜΥ στο Λύκειο Κρανιδίου Εκπαιδευτικοί νεωτερισμοί σε ένα σχολείο της περιφέρειας στο οποίο οι καθηγητές και οι μαθητές του πρωτοπορούν

ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ |

Μαθητές του Λυκείου Κρανιδίου μεταφέρουν υλικά για την κατασκευή κτίσματος όπου βρίσκεται ο συνδεδεμένος με τον σεισμολογικό σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σεισμογράφος του σχολείου (αριστερά διακρίνεται ο μετεωρολογικός σταθμός και στο βάθος το σχολείο)
Μαθητές του Λυκείου Κρανιδίου μεταφέρουν υλικά για την κατασκευή κτίσματος όπου βρίσκεται ο συνδεδεμένος με τον σεισμολογικό σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σεισμογράφος του σχολείου (αριστερά διακρίνεται ο μετεωρολογικός σταθμός και στο βάθος το σχολείο)
Και μετεωρολογικός σταθμός και σεισμογράφος και αστεροσκοπείο; Και όλα αυτά μέσα σε ένα σχολείο; Στην περιοχή του Κρανιδίου, σε ένα λύκειο απομακρυσμένο από τα αστικά κέντρα, χτισμένο μέσα στο πράσινο και μακριά από τη βοή της πόλης, καθηγητές και μαθητές έχουν συνηθίσει σε μια διαφορετική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Κάθε πρωί ακολουθούν μια ιδιότυπη ιεροτελεστία: ένας καθηγητής συνοδεία μαθητών επισκέπτεται τον μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται μέσα στην αυλή του σχολείου και είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΜΥ) για να πάρει τις προγνώσεις για την περιοχή Κρανιδίου. Μία φορά την εβδομάδα, στις 8.30 το πρωί, μέσα στη φθινοπωρινή καταχνιά, είκοσι νέοι και ο καθηγητής τους συγκεντρώνονται έξω από το δωμάτιο όπου στεγάζεται ο μετεωρολογικός σταθμός, κάνουν μάθημα, διασκεδάζουν με το «χαζό» θερμόμετρο - όπως έχουν ονομάσει το θερμόμετρο που κρατούν υγρό με ένα βρεγμένο πανί, αναπαριστώντας τεχνητά τη βροχή, για να μελετούν τα καιρικά φαινόμενα- και μετρούν με το βροχόμετρο την ένταση τοπικών καταιγίδων.

Λίγο πιο πέρα, στο ίδιο σχολείο, ένας πρότυπος σεισμογράφος συνδεδεμένος με τον σεισμολογικό σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καταγράφει όλες τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, τις οποίες οι μαθητές συγκεντρώνουν και μελετούν.

O ι καθηγητές του σχολείου βέβαια δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τόσο λίγα. Η δημιουργία αστεροσκοπείου μέσα στο σχολείο, που ήταν το επόμενο σχέδιό τους, «κολλάει» στην έλλειψη χρηματοδότησης από το υπουργείο Παιδείας, παρ΄ ότι έχουν ήδη προμηθευτεί δυο επαγγελματικά τηλεσκόπια... « Τους ενημερώσαμε αλλά ως σήμερα δεν είχαμε ανταπόκριση » λέει ο κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς , καθηγητής Φυσικής και ένας από τους «εγκεφάλους» της συγκέντρωσης και ανάπτυξης όλων αυτών των επιστημονικών «θησαυρών» που συγκινούν τους μαθητές του Λυκείου Κρανιδίου και τους κάνουν να βλέπουν διαφορετικά το σχολείο τους. « Θέλουμε πολύ να φτιάξουμε το αστεροσκοπείο » λέει ο κ. Τσεφαλάς. « Εχουμε προχωρήσει στην εγκατάσταση, αλλά μας λείπουν 15.000 ευρώ. Είναι σημαντικό ποσό για τον μισθό ενός εκπαιδευτικού. Ομως είμαστε δάσκαλοι και έχουμε αποφασίσει ότι στη ζωή μας δεν θα γίνουμε πλούσιοι. Διαδραστικό πίνακα έχουμε αγοράσει ήδη εδώ και έναν χρόνο με προσφορά δύο γονέων των μαθητών μας. Για το αστεροσκοπείο δεν μας έχουν απαντήσει από το υπουργείο Παιδείας. Ομως πεισμώνουμε και θα τα καταφέρουμε να το φτιάξουμε μόνοι μας » συνεχίζει ο καθηγητής.

Η βελτίωση των υποδομών του σχολείου χρηματοδοτήθηκε από τρεις πηγές: τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ιδιώτες και γονείς μαθητών που φοιτούν ή φοίτησαν στο σχολείο και τη σχολική του επιτροπή. « Στην πραγματικότητα, έχουμε δύο μετεωρολογικούς σταθμούς. Ο ένας δίνει 3 φορές την ημέρα στοιχεία στην ΕΜΥ και ο δεύτερος, που είναι συνδεδεμένος με την ιστοσελίδα του σχολείου μας, παρέχει στοιχεία για τον καιρό της κάθε ημέρας και μπορεί να δώσει εξαήμερη πρόγνωση της περιοχής Κρανιδίου » εξηγεί ο κ. Τσεφαλάς.

Τ ον εξοπλισμό παραχώρησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά το αίτημά τους να αναλάβουν έναν παλιό μετεωρολογικό σταθμό που επρόκειτο να κλείσει στην Κόρινθο. Το σχολείο ζήτησε να πάρει τα μηχανήματα και να αναλάβει τη λειτουργία του σταθμού τα επόμενα χρόνια, όπως και έκανε, εντάσσοντας παράλληλα τη λειτουργία του στο πρόγραμμα των σχολικών εργαστηρίων. Ετσι, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σύννεφα και να καταλαβαίνουν γιατί ο καιρός έρχεται πάντα από τα δυτικά, επειδή έτσι περιστρέφεται η γη.

« Δεν είμαστε απλά ενθουσιασμένοι. Προσπαθούμε να βοηθάμε όσο μπορούμε, να συμμετέχουμε στη συγκέντρωση χρημάτων, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις εκδηλώσεις που κάνει το σχολείο » λέει μιλώντας στο «Βήμα» ο 17χρονος Γιώργος Παπουτσής , μαθητής στη Γ΄ τάξη του Λυκείου Κρανιδίου. «Μπορούμε να καταλάβουμε το μάθημα της Φυσικής, που είναι πολύ ενδιαφέρον, και να παρακολουθούμε τους καθηγητές που παίρνουν προβλέψεις. Νομίζω ότι πολλοί μαθητές έχουν επηρεαστεί και επαγγελματικά από τον σταθμό μας και σκέφτονται να κάνουν σπουδές με αυτή την κατεύθυνση » συνεχίζει ο Γιώργος.

« Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε και όλα από την πολιτεία » συμπληρώνει ο κ. Ηλ. Δρούλας, καθηγητής Χημείας στο Λύκειο Κρανιδίου. « Με την προσωπική μας εργασία έχουμε κάνει το σχολείο μας να ξεχωρίζει και δεν νομίζω ότι έχω δει καλύτερο σχολείο στη χώρα ως σήμερα ».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων του σχολείου υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα και από τον δήμο της περιοχής.

Το Λύκειο Κρανιδίου, όπως λέει στο «Βήμα» ο διευθυντής του κ. Κ. Μαρκαντώνης, φιλοξενεί κάθε μήνα διαλέξεις πανεπιστημιακών και «φιλοξενεί» συχνά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής. «Κάνουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα καινούργιο σχολείο, ένα σχολείο πρότυπο» καταλήγει ο κ. Μαρκαντωνάκης.

«Από το μεράκι μας ξεκίνησαν όλα»
Πώς η Φυσική έγινε ένα μορφωτικό παιχνίδι

Επάνω: παιδιά του νηπιαγωγείου παίρνουν ένα «πρώτο μάθημα» Φυσικής από τον καθηγητή του Λυκείου Κρανιδίου κ. Κ. Τσεφαλά στις εγκαταστάσεις του μετεωρολογικού σταθμού. Αριστερά: μαθήτριες του Λυκείου Κρανιδίου με όργανα Φυσικής ανά χείρας σε ώρα πειράματος
Πώς ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικοί νεωτερισμοί στο Λύκειο του Κρανιδίου; Με προσωπική δουλειά και μεράκι, απαντά ο καθηγητής Φυσικής κ. Κ. Στεφαλάς. « Είχαμε μια πολύ απλή ιδέα. Η Φυσική είναι μια επιστήμη που πρέπει να διαχέεται. Εδώ, στην ανατολικότερη άκρη της Πελοποννήσου, που είναι η περιοχή μας, αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσε το σχολείο μας να γίνει κέντρο επιστημονικής αναφοράς. Πέρα από την τυπική εκπαίδευση των παιδιών έπρεπε να τα κάνουμε και να καταλάβουν στην πράξη όσα διδάσκονται. Να δουν κάποια πράγματα που το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου τους στερεί τη δυνατότητα να δουν. Σήμερα ένα παιδί τελειώνει το λύκειο και δεν ξέρει να διαβάσει ένα θερμόμετρο ή να ξεχωρίσει τα είδη της υγρασίας. Η Φυσική μπορεί να κάνει τα παιδιά να ζουν καλύτερα» τονίζει ο καθηγητής Φυσικής του Λυκείου Κρανιδίου.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=366067&dt=10/11/2010#ixzz14tIc1aMB